Motie vreemd: PAS op de bomen


19 september 2019

De raad van Zaanstad, bijeen op 19 september 2019 spreekt zich als volgt uit:

Constaterende dat:

 • Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is weggevallen als grond voor vergunning en bestemmingsplannen van projecten die tot stikstofdepositie in daarvoor gevoelige Natura 2000 leiden;
 • Stikstofdepositie leidt tot verzuring en vermesting van ecosystemen en daarom een bedreiging van de natuur in Zaanstad vormt;
 • Het wegvallen van het PAS zorgt voor vertraging van verschillende projecten;
 • Er momenteel geen duidelijkheid is over de manier waarop overschrijdingen van stikstofdepositie zullen worden behandeld;
 • Bomen een rol spelen in de berekening van stikstofdepositie doordat ze de ruwheid van het terrein vergroten en fijnstof uit de lucht halen, en zodoende depositie in andere gebieden kunnen verminderen.

Overwegende dat:

 • De vertraging van projecten door het wegvallen van het PAS ook kan leiden tot het afstellen van projecten;
 • Bomen van groot belang zijn voor het tegengaan van hittestress en goed zijn voor de wateropvang;
 • Door het kappen van bomen de vervuiling toeneemt;
  Er pas van bomenkap sprake zou moeten zijn als zeker is dat het wegvallen van het PAS geen beletsel vormt voor realisatie van een project.

Draagt het college op:

In alle gebieden waar plannen vertraagd worden door het wegvallen van het PAS vooralsnog geen kapvergunningen te verlenen.

  Namens de fracties van:

  GroenLinks, Romkje Mathkor

  SP, Evert Hartog

  Partij voor de Dieren, Judit Raa

  De motie is ingetrokken na de toezegging van de wethouder (raadsvergadering 8 oktober 2019) dat bomen niet gekapt zullen worden zolang er nog bezwaarprocedures lopen óf mogelijk zijn.


  Status

  Ingetrokken

  Voor

  Tegen