Toekomst­be­stendige polder


Motie bij Gebieds­visie Polder Westzaan

14 juli 2022

De gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op 14 juli 2022, besprekende het raadsvoorstel

Integrale Gebiedsvisie Polder Westzaan (2022/10271),

Constaterende dat:

  • het natuurgebied qua stikstof zwaar overbelast is en Staatsbosbeheer daarom onlangs nog middels afplaggen van grond – een ingreep met eveneens zware impact op de natuur - de bodem moest verarmen;
  • het tegengaan van veenoxidatie (broeikasgasuitstoot) en bodemdaling vereisen dat het grondwaterpeil wordt verhoogd. Bij bestaande landbouwvormen als veeteelt vergt dit zeer kostbare technieken;
  • de landschapsinrichting van agrarische gronden niet voldoende geschikt is voor weidevogels, onder andere vanwege het ontbreken van vochtige hooilanden;
  • o.a. de grote toevoeging van nitraten uit mest aan oppervlaktewater een belangrijke reden is dat de waterkwaliteit (conform Kaderrichtlijn Water) onvoldoende is;
  • het versterken van de natuurwaarden (conform Europese wetgeving) vereist dat het water in de polder zouter wordt.

Overwegende dat:

  • de gebiedsvisie nu uitgaat van het behouden van de veeteelt in de polder Westzaan;
  • de gebiedsvisie wel inzet op uitwerking van verdienmodellen rondom alternatieve teelten die beter passen bij de gebiedsopgaven én een goed alternatief verdienmodel opleveren;
  • het belangrijk is om boerenfamilies perspectief te geven waarbij een eerlijk beeld geschetst wordt van de samenhang van hun bedrijfsvoering met andere maatschappelijke opgaven en men tijdig weet wat er op termijn wel en niet meer zal kunnen;

Roept het college op
in te zetten op het versnellen van de transitie van veeteelt naar plantaardige (natte) teelten en uitbreiding van natuurareaal om zowel aan wetgevingsvereisten te voldoen als boeren een duurzaam toekomstperspectief te geven.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de Partij voor de Dieren Zaanstad,
Melchior Mattens


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren

Tegen

CDA, ChristenUnie, D66, Democratisch Zaanstad, DENK, GroenLinks, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PvdA, PVV, ROSA, SP, VVD