De PvdD (en 11.000 weten­schappers), het college en de klimaat­crisis


6 november 2019

Gisteravond ging het Zaanstad Beraad over de begroting voor 2020 - 2023. Onze fractie heeft een aantal moties en amendementen ingediend, waarvan er gisteren alvast twee konden worden toegelicht. De andere zullen donderdag op de agenda staan. Drie van deze moties en amendementen confronteren het college met het voorgestelde klimaatbeleid. Dat schiet ernstig tekort.

Ongeveer tegelijkertijd met het ZB verscheen in diverse media het zoveelste artikel over wetenschappers die de wereld op het hart drukken dat de opwarming van de aarde sneller gaat dan verwacht, dat we eerder te maken krijgen met de ernstige gevolgen en dat het klimaatbeleid van vrijwel alle overheden faalt. Dit keer gaat het om een oproep van 11.000 wetenschappers. Elfduizend. We voelen ons daardoor gesterkt in onze strijd voor een rechtvaardig en effectief klimaatbeleid.

Maar: het is bepaald niet de eerste keer dat wetenschappers overheden (en burgers!) oproepen tot drastische maatregelen (en drastische gedragsverandering). Het college lijkt dat allemaal gemist te hebben.

Het college kiest namelijk nog altijd voor economische groei als het doel der doelen.

Judit Raa (tijdens de Algemene Beschouwingen): "Het heeft ons [...] een begroting voorgeschoteld die alleen maar gaat over meer, meer, meer. Meer economische groei, meer toerisme, meer kortetermijnbelangen, meer vervuilend vervoer, waar meer mensen meer de dupe van worden dan wel bij varen. Uitstoot uit autoverkeer is toegenomen, die uit de dienstverlening is gelijk gebleven. In de begroting worden de cijfers over uitstoot uit de dierindustrie en hfk’s (uit airco’s en koelkasten) niet meegenomen. Dat komt neer op 50% méér uitstoot dan nu wordt opgegeven door het college! [...] Het zegt eigenlijk: laten we de klimaatcrisis een handje helpen. Laten we de wereld méér vervuilen. Ook ten koste van onze eigen inwoners." (Judits gehele bijdrage is hier te lezen.)

Dit stellen we aan de kaak in onze motie Einde aan de groei. Hierin sommen we een aantal effecten op van de focus op economische groei, zoals het verdwijnen van groen in de stad, de afname van biodiversiteit en (de gevolgen van) de stikstof- en vervuildegrondproblematiek.

In het aangehaalde artikel in The Guardian staat een aantal gevolgen van de focus op de toenemende rijkdom: een enorme bevolkingsgroei, en een explosieve toename van de luchtvaart, de vleesconsumptie en broeikasgassen in de atmosfeer.Er is inmiddels een aantal positieve ontwikkelingen. Die zie je hieronder. Er wordt meer geïnvesteerd in niet-fossiele energie, bijvoorbeeld, en bedrijven moeten meer betalen voor de uitstoot van CO₂. Geboortecijfers 'per vrouw' dalen en er gaat minder bos in de Amazone verloren door brand, hoewel onder Bolsonaro de branden weer toenemen.

Bij dit laatste gaat het niet alleen om economische motieven (bijvoorbeeld de export van soja voor veevoer) maar ook om mensenrechtenschendingen. Zie ook onder andere hier wat onze Tweede Kamerfractie daaraan doet.

Maar, positieve cijfers dus, die hadden we beloofd:

Dat komt onder meer door 40 jaar klimaatonderhandeling. Enkele positieve ontwikkelingen. Maar de cijfers zijn alarmerender dan ooit.

In de motie Klimaatbeleid in de begroting gaan we hier nog verder op in. We stellen dat de gemeente een opdracht heeft: alles te doen wat in haar vermogen ligt, om een klimaatcrisis te voorkomen. De gemeente vindt zelf ook dat er iets moet gebeuren, althans, dat schrijft ze in het coalitieakkoord: “Wij willen een ‘klimaatneutrale stad’ worden”. Maar we kunnen alleen maar constateren dat dat met het voorgestelde beleid niet gaat lukken. Sterker nog: het lijkt ook helemaal niet echt de bedoeling. Als je blijft inzetten op het faciliteren van meer vervuilend autoverkeer (door bijvoorbeeld de AVANT en een extra A8-A9-verbinding), op vriendelijke voet verder wil 'onderhandelen' met Schiphol, een onvolledig beeld geeft van de broeikasgasemissies en een biomassacentrale ook nog steeds een goed idee vindt, dan neem je niet alleen de wetenschap niet serieus maar ook je verantwoordelijkheid tegenover je inwoners niet.

De klimaatcrisis is echt. De stijging van CO₂, methaan, temperatuur en de zeespiegel en extreem weer sinds 1980, en de afname van het ijs op Groenland, zie hier:

We gaan de klimaatcrisis in deze begroting niet oplossen. Wel willen we dat het college op zijn minst het beleid baseert op de juiste cijfers. Daarom in hebben we dit amendement over de CO₂-indicator ingediend. Je moet ergens beginnen.

We zullen het gesprek over de staat van de stad, het land en de wereld blijven voeren in de raad. Maar de interpretatie van de cijfers liggen nog mijlenver uit elkaar. De urgentie lijkt alleen gevoeld te worden door de Partij voor de Dieren. Terwijl de cijfers toch zo duidelijk zijn.

11.000 Wetenschappers zeggen: stel andere economische doelen dan ongebreidelde groei.

Wij zeggen dat ook.

Nu jouw overheid nog.

Stella Pieterson

Gerelateerd nieuws

PvdD stelt vragen naar aanleiding van de vondst van dode biggen in het Twiskemeer

Naar aanleiding van dit artikel hebben we vragen gesteld aan de portefeuillehouders van Dierenwelzijn en Natuur en Landschap ...

Lees verder

Fracties nemen stelling

"Fracties nemen stelling" is een rubriek in het Zaans Stadsblad. Elke maand krijgen de fracties van de Zaanse gemeenteraad de...

Lees verder