Meer demo­cratie in Zaanstad


door aange­nomen moties bij de refe­ren­dum­ver­or­dening

22 oktober 2019

Directe democratie in Zaanstad

Het democratisch gehalte van de besluitvorming in Nederland is dringen aan versterking toe. De kloof tussen burger en politiek is groot en het vertrouwen in de politiek is laag. De Partij voor de Dieren is daarom voorstander van vormen van directe democratie, zoals referenda.

De gemeente Zaanstad besteedt op verschillende manieren aandacht aan democratie en burgerparticipatie. Bij de raadsconferentie op 18 oktober was dit bijvoorbeeld het onderwerp.


Twee moties die de invloed van burgers vergroten

Tijdens de raadsvergadering de avond ervoor zijn twee moties aangenomen, die we met de SP en met ROSA mede indienden.

Met een motie wordt geregeld dat voor een inleidend verzoek niet méér handtekeningen vereist zijn dan nu het geval is: als 500 mensen vinden dat er een referendum over een onderwerp gehouden moet worden, dan is dat genoeg.

De andere motie regelt dat inwoners van Zaanstad vanaf 16 jaar kunnen stemmen bij een referendum. Veel beslissingen die in de raad genomen worden, gaan over hún toekomst, de gevolgen komen vooral bij de jongeren terecht. Ze laten zien dat ze zich zorgen maken, en dat ze betrokken zijn, bijvoorbeeld bij demonstraties. De Partij voor de Dieren vindt het daarom belangrijk dat deze betrokkenheid een formele plek krijgt in de Zaanse politiek. Dit zal in de nieuwe referendumverordening worden opgenomen.


Bijdrage Judit Raa in de raad

"Vanmiddag hadden we het n.a.v. het bezoek van de Commissaris van de Koning in deze raadzaal o.m. over burgerparticipatie en het grote belang dat we daar aan hechten. Het houden van een referendum is ook een vorm van burgerparticipatie. Het is dan ook mooi dat er niet langer een kiesdrempel wordt gehanteerd, maar het blijft erg lastig om voldoende handtekeningen binnen te halen. Daarom vinden wij het van belang dit aantal te verlagen én te kijken naar meer laagdrempelige en goedkopere manieren voor referenda. Verder ook heel goed om de leeftijdsgrens te verlagen tot 16 jaar."

De nieuwe referendumverordening vind je hier. De aangenomen moties zijn hierin nog niet verwerkt.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Duidelijkheid over bomenkap tijdens (mogelijke) bezwaarprocedures

De motie "PAS op de bomen" - mede ingediend met GroenLinks en de SP - heeft ertoe geleid dat er voor de inwoners van Zaanstad...

Lees verder

PvdD stelt vragen naar aanleiding van de vondst van dode biggen in het Twiskemeer

Naar aanleiding van dit artikel hebben we vragen gesteld aan de portefeuillehouders van Dierenwelzijn en Natuur en Landschap ...

Lees verder