Bomenkap bij huur­wo­ningen van woning­bouw­cor­po­raties


Monde­linge vragen

Indiendatum: 16 jan. 2022

Voorzitter, onze stad staat voor een aantal grote opgaven, waarvan de klimaat- en de biodiversiteitscrisis de grootste zijn. We hebben daarom een klimaatakkoord, een nota biodivers maaibeleid, een uitvoeringsplan klimaatadaptatie. Dat vraagt inzet van iedereen, maar het is hard, hard nodig om de stad leefbaar te houden in zelfs de nabije toekomst.

En dan hebben we woningbouwverenigingen die hun huurders verplichten om bomen te kappen. Huurders mogen zich dus niet beschermen tegen hitte en droogte, terwijl mensen in een koopwoning dat wel mogen. Kansenongelijkheid is toch hét thema van de Zaanse maatschappelijke visie.

De Partij voor de Dieren vindt deze opstelling van de woningbouwverenigingen daarom niet uit te leggen en dus stellen we deze vragen [zie hieronder]. Dank u wel.

----------------------------
Al langer krijgen wij vanuit verschillende hoeken signalen dat woningcorporaties sturen op zoveel mogelijk onderhoudsvrije tuinen binnen hun bezit. In het NHD op 13 januari j.l. lazen wij over een nieuwe casus aan de Hogendijk in Zaandam, waar Parteon erop staat dat vijf bomen in een tuin van een huurder worden gekapt. Dit terwijl de omgeving van de woning behoorlijk versteend is en het woongenot - zowel qua privacy, biodiversiteit als de waterstand - door de aanwezigheid van de bomen wordt vergroot. Op de websites van ZVH en Parteon lezen we dat er weliswaar ruimte wordt geboden aan de aanplant van groen, maar dat "bomen op tenminste 2 meter van de erfgrens moeten staan". Voor een groot deel van de tuinen bij huizen in corporatiebezit maakt deze regel het planten van bomen en het behoudt van grotere bomen lastig, omdat dit afstandscriterium ook ruimer genomen lijkt te worden door corporaties wanneer bomen groter groeien. Omdat dit beleid structureel verdere verstening van Zaanstad in de hand werkt hebben wij de volgende vragen:

  • Heeft het college kennis genomen van de casus van mevrouw Van Wijngaarden?
  • Onderschrijft het college dat wat groter gegroeide bomen in de regel (d.w.z. niet ziek) niet snel tot gevaarzetting leiden?
  • Is het college bekend met het beleid van corporaties m.b.t. de aanplant van groen en de sturing om groter groen eerder te kappen dan bij te snoeien?
  • Onderschrijft het college dat het groter laten groeien van bomen die op minder dan 2 meter van de erfgrens staan van tuinen in particulier bezit in de regel weinig tot problemen leiden en dat verplichte kap daar weinig tot nooit voorkomt?
  • Onderschrijft het college dat aanplant van heesters en struiken dicht op de erfscheiding bij woningen in particulier bezit vaak tot waardeverhoging leidt door o.a. de toegenomen privacy?
  • Is het college het met ons eens dat het gek is dat woningcorporaties in de regel aanplant van struiken en heesters dicht op de erfgrens verbieden als men er conform contractuele verplichtingen vanuit mag gaan dat huurders voor het onderhoud zorgen en voorkomen dat struiken doorgroeien in de tuin van de buren?
  • Onderschrijft het college de problemen die het beleid van woningcorporaties omtrent het aanplanten van groen - en het tot wasdom laten komen ervan - oplevert voor zowel klimaatadaptatie, biodiversiteit als woongenot?
  • Hoe kijkt het college naar het partnerschap met corporaties op het vlak van klimaatadaptatie?
  • Wil het college in gesprek gaan met corporaties om ze aan te sporen om meer ruimte te geven voor groen in tuinen van huurders?


Met vriendelijke groet,
namens de Partij voor de Dieren Zaanstad
Melchior Mattens

Indiendatum: 16 jan. 2022
Antwoorddatum: 20 jan. 2022

Bedankt voor de vragen, heel interessant. Met heel veel zaken zijn we het ook absoluut met u eens, gezien het feit dat wij ook als gemeente staan voor klimaatadaptatie, voor hittestress, en daar zijn we ook de afgelopen jaren veelvuldig mee bezig geweest. We hebben ook het bomenbeleidsplan, wat u allemaal heeft omarmd. Dus het gaat ons na aan het hart als op particuliere grond, daar gaat het namelijk om, bomen gekapt worden die niet vergunningsplichtig zijn.

Wij gaan, zoals u ook in uw laatste vragen stelt, want we zijn het absoluut met u eens, met mijn collega Mutluer die heel veelvuldig contact heeft met de woningbouwcorporaties, gaan we om tafel zitten met de corporaties om te kijken of we een compromis kunnen maken, of in íeder geval dat ze ons verwittigen als er plekken zijn waar bomen gekapt gaan worden, zodat we in ieder geval de dialoog aan kunnen gaan met elkaar om te kijken of die bomen een andere bestemming kunnen krijgen óf dat we die bomen kunnen sparen. Want uiteindelijk zijn het vaak gezonde bomen, die dan gekapt worden, en dat vinden we natuurlijk ook als college ontzettend zonde. We zijn dan ook graag bereid om met deze corporaties in gesprek te gaan. En we zien zeer zeker ook in het partnerschap met de corporaties in verband met klimaatadaptatie, dat ze daar ook een serieuze partner in zijn en we hopen dan ook dat ze die taak ook op hun nemen en met ons in gesprek gaan om zoveel mogelijk daarvoor te behouden. En we komen er zeer zeker op terug na het gesprek met de woningbouwcorporaties.

De wethouder verwacht deze gesprekken in februari te kunnen voeren.