Eerlijk en effectief poli­tiewerk


Vragen aan de politie

Indiendatum: 28 jan. 2021

Notitie Zorgvuldig kiezen

We ontkomen niet meer aan het feit dat er (mede) als gevolg van overheidshandelen sprake is van structurele ongelijkheid. We hebben, als beleidsmakers, volksvertegenwoordigers, uitvoeringsinstanties en handhavers de dure plicht om dit te herstellen. Daar wil de Partij voor de Dieren graag de focus op leggen bij dit zorgvuldig kiezen. Dat we zo kiezen dat de overheid eerlijker wordt. Met betrekking tot de effectiviteit zijn keuzes te maken die ook de eerlijkheid ten goede komen. Daarom hebben we de volgende vragen.

 • Op blz 3 staat een aantal voorbeelden van die keuzes. De eerste: “Wanneer rechercheurs worden ingezet voor de incidentenafhandeling, betekent dit een verminderde inzet op de opsporing en komt de afhandeling van opsporingsonderzoeken in het geding.” Daarbinnen kunnen prioriteiten worden aangebracht, staat elders.
  • Kan je bijvoorbeeld zeggen: geweld gerelateerd aan discriminatie (op basis van o.a. huidskleur, sekse, genderexpressie, geloof en seksuele oriëntatie) altijd zo spoedig mogelijk doen, dan ander geweld, witteboordencriminaliteit ook altijd doen, en graffiti bijvoorbeeld even laten zitten?
  • Welke prioriteiten zou de politie zelf leggen, en waarom?
  • Welke prioriteiten maken het politiewerk eerlijker?
  • En: bij sommige soorten zaken kiezen voor de wijkagent (die dan wel in de wijk moet kunnen zijn) die voor verbinding kan zorgen in plaats van voor de recherche en repressie die voor een verder gevoel van uitsluiting en vooroordeel kan zorgen.
 • Wijkagenten zijn in onze optiek essentieel. De wijkagent wordt over het algemeen als eerlijker ervaren (in het licht van etnisch profileren) dan noodhulpagenten, en kan zo een positieve bijdrage leveren aan de samenleving.
  • Hoe ziet de politie dat?
  • Hoeveel procent van hun werktijd zijn de wijkagenten nog op straat (of op een andere manier de verbinding aan het maken met de inwoners)? Dat verschilt misschien per wijk, kunt u daar een overzicht van geven?
  • Wat kunt u ons vertellen over de effectiviteit van de wijkagent ten opzichte van de noodhulpagent?
 • Hoeveel tijd wordt er besteed (relatief, absoluut) aan pro-actieve controles, zoals verkeerscontroles en preventief fouilleren? Hoe effectief zijn die - wat brengt het op in verhouding tot de werkuren die ervoor worden ingezet? Zijn er effectievere methodes, die ook minder risico op etnisch profileren met zich meebrengen? Kunt u de effectiviteit van deze vormen van pro-actief controleren afzetten tegen de effectiviteit van opsporingsonderzoek, het afhandelen van aangiftes? Wat draagt meer bij aan (het gevoel van) veiligheid?
 • Hoe verloopt de samenwerking met instanties als de geestelijke gezondheidszorg, de ouderenzorg / thuiszorg en de wijkteams? Kunt u het effect van de bezuinigingen op deze instanties op de druk op de GGP kwantificeren?
 • Ook komt ‘slimmer werken’ aan bod in uw notitie. “Bij opsporingsonderzoeken alleen dat bewijs te vergaren dat noodzakelijk is” - kunt u iets vertellen over hoe je van tevoren weet welk bewijs noodzakelijk en niet noodzakelijk is? Speelt vooringenomenheid (zoals institutioneel racisme, of de neiging van de maatschappij om vrouwen minder te geloven bij seksueel geweld of de schuld bij hen te leggen) dan niet alleen maar een grotere rol? Hoe waarborgen we dat de kwaliteit van het onderzoek (achteraf, bijvoorbeeld door het OM, een advocaat, de rechter, de media, de maatschappij) nog te controleren is?
 • Dan: de kwaliteitsslag bij de basisteams door o.m. informatiegestuurd en probleemgericht werken. Speelt vooringenomenheid (zoals institutioneel racisme, bijvoorbeeld via algoritmes) dan niet alleen maar een grotere rol? Welke maatregelen worden getroffen om dat te voorkomen?
 • Welke maatregelen neemt de Eenheid om te voorkomen dat een toenemende druk op de organisatie en op individuele agenten leidt tot een toenemende oneerlijkheid?
 • Blijft de capaciteit bij de Dierenpolitie op peil de komende jaren of spelen daar binnen de eenheid ook tekorten, dan wel wordt er overwogen om vanuit die eenheid medewerkers over te zetten naar andere afdelingen?
 • Welke rol krijgt de raad verder in dit het proces van ‘Zorgvuldig kiezen’? Wordt dit onderdeel van het IVP?

Hartelijk dank,

Namens de Partij voor de Dieren Zaanstad,

Melchior Mattens en Stella Pieterson