Vragen over de beperkte rol van de gemeen­teraad


Naar aanleiding van de coronawet

Indiendatum: 8 jun. 2020

Tijdens het vragenuurtje van 11 juni stelden we de volgende vragen aan de heer Hamming in zijn rol als voorzitter van de Veiligheidsregio:

In de Tweede Kamer een spoedwet voorligt (Tijdelijke wet maatregelen covid-19) die de bestaande noodverordeningen moet vervangen. Dit gaat via een getrapt systeem waarin het kabinet, veiligheidsregio’s en gemeenten regels opleggen tegen de verspreiding van het coronavirus. Deze wet kent de Veiligheidsregio diverse bevoegdheden toe. Zodra de gemeente niet het "juiste" beleid ondersteunt, kan de Veiligheidsregio ingrijpen en staat de gemeente (inclusief de raad) buiten spel. Het gaat daarbij onder andere om de bevoegdheden met betrekking tot het verlenen van ontheffingen, aanwijzingen en bevelen alsmede bestuursrechtelijke handhavingsbevoegdheden. Hierdoor krijgen de huidige crisismaatregelen een permanent karakter. Omdat onze burgemeester de heer Hamming de voorzitter is van de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland en deze spoedwet grote gevolgen heeft voor de controlerende en kaderstellende taak van de Zaanse raad gedurende een langere periode (in ieder geval tot 1 september), willen wij hem daarom onderstaande vragen voorleggen:

  • Is de burgemeester van plan om ook vanuit zijn rol bij de Veiligheidsregio de raad actief te betrekken bij besluiten die hij en de Veiligheidsregio kunnen nemen onder de spoedwet?
  • Indien ja, heeft de burgemeester aan de hand van reeds opgedane ervaring sinds maart al een plan hoe de raad eerder en beter betrokken kan worden bij belangrijke besluiten (o.a. ontheffingen en aanwijzingen)?

Indiendatum: 8 jun. 2020
Antwoorddatum: 11 jun. 2020

Burgemeester Hamming, die de voorzitter is van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (Vrzw), antwoordt dat de raad zo veel en zo snel mogelijk geïnformeerd wordt over besluiten die zijn genomen. Dat zal hij blijven doen, ook als de spoedwet wordt aangenomen. De gemeenteraad zal niet vooraf worden betrokken bij besluiten die vallen onder de bevoegdheid van de voorzitter van de Vrzw. Advies zal hij alleen aan de raad vragen als dat nodig is en als daar tijd voor is.

Ongevraagd advies kregen we ook: gebruik uw invloed in Den Haag, als u vindt dat het anders moet.