PvdD en GL verontrust over vestiging camping in Natura 2000-gebied Het Twiske


Brief aan de wethouder

21 maart 2019

Aan : Wethouder Sanna Munnikendam

Kopie: College van Burgemeester en wethouders gemeente Zaanstad

Datum: 21 maart 2019

Betreft: Camping in natuurgebied Het Twiske

Beste mevrouw Munnikendam,

Naar aanleiding van berichten dat het bestuur van recreatieschap Het Twiske een camping wil gaan aanleggen met permanente vakantiehuisjes en tenten - en dit vandaag al zou willen bespreken en goedkeuren - zijn wij zeer verontrust.

Niet alleen zien wij het niet zitten dat in een beschermd Natura 2000-gebied overnachting (met alle bijkomende zaken) wordt toegestaan, dit plaveit ook de weg voor overnachting op grootschalige festivals. De dreigende verstoringen voor de vogels en tal van andere diersoorten in het gebied noodzaakt ons u met spoed aan te schrijven. Wij vinden dat recreatie niet ten koste mag gaan van natuur en landschap. We gaan ervan uit dat u onze zorgen deelt.

Kunt u op zo kort mogelijke termijn hierover in gesprek gaan met het bestuur van Het Twiske om onze zorgen over te brengen en in gesprek gaan met uw collega in Oostzaan? Wij vernemen graag van u!

Vriendelijke groet,

namens de fracties van:

Partij voor de Dieren, Judit Raa

GroenLinks, Paul Laport

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In Natura 2000-gebieden worden bepaalde diersoorten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de biodiversiteit te behouden.

Natura 2000-gebieden in Nederland

Nederland heeft ruim 160 Natura 2000-gebieden. Al deze gebieden liggen binnen het Natuurnetwerk Nederland. Dit is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. De Natura 2000-gebieden zijn aangewezen onder de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. Beide Europese richtlijnen zijn belangrijke instrumenten om de Europese biodiversiteit te waarborgen. Alle Vogel- of Habitatrichtlijn gebieden zijn geselecteerd op basis van het voorkomen van soorten en habitattypen die vanuit Europees oogpunt bescherming nodig hebben.

Meer informatie vindt u ook hier.

Op Zaanstad.nieuws.nl wordt aandacht besteed aan onze brief.

Op onze mail kregen we van de wethouder het volgende antwoord:

"Beste Judit,

Dank voor je bericht. Ik waarder jullie zorgen en wij als Zaanstad vinden het ook belangrijk dat er een goede afweging is tussen natuur en recreatie. Dat betekent ook dat een camping alleen in dat deel van het Twiske komt waardoor de Natura 2000 waarden elders in het Twiske zo min mogelijk wordt geschaad.


Met vriendelijke groet,

Sanna Munnikendam
Wethouder Zaanstad
Duurzaamheid, energietransitie, circulaire economie | cultuur | toerisme, streekmarketing en evenementen | natuur & landschap |

"

We vervolgen onze actie met een rondvraag, die op 16 april door de agendacommissie is geagendeerd.

Gerelateerd nieuws

PvdD protesteert op boomfeestdag tegen bomenkap

Partij voor de Dieren Zaanstad grijpt de Nationale boomfeestdag aan om te protesteren tegen de massale kaalslag. Terwijl Boom...

Lees verder

Bouwen voor toeristen? Niet in Het Twiske!

Het Twiske is een prachtig Natura2000-gebied met beschermde diersoorten als de smient, meervleermuis en de Noordse woelmuis. ...

Lees verder